Tisztelt Olvasó!

A Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító 203364) 2019. szeptember 1-jével kezdte meg működését.

A pannonhalmi bencés közösség a kommunizmus időszakában a győri és pannonhalmi középiskoláit megtarthatta, a többit államosították. A rendszerváltozást követően közel két évtized telt el, mire a bencések úgy döntöttek, hogy új alapokon újjászervezik iskolahálózatukat. Így jött létre 2009 őszétől folyamatosan bővítve a Szent Benedek-i iskolák középiskolai hálózata pannonhalmi székhellyel, számos (Szeged, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Budapest, Budaörs, Balatonfüred) települési tagintézménnyel.

A Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI évtizedeken keresztül úgy működött a városban, hogy nem volt érdemi kapcsolat – a hittan tanítás kivételével – az iskola és a szerzetesi közösség között. A kettőezres évek első évtizedének közepére a városban egyre sürgetőbbé vált az általános iskola helyzetének stabilizálása, fejlődési útra állítása. Ennek részeként fogalmazódott meg a város vezetőinek, a helyi egyházközségnek, a civil szervezeteknek a kezdeményezésére az az igény, hogy keressék meg az iskola egyházi kézbe vételével kapcsolatosan a bencés közösséget.

A szerzetesközösség aggodalommal teli nyitottsággal fogadta a megkeresést. Az ügynek jelentős lendületet adott, amikor az általános iskola élére új igazgató került. Ő a Szent Benedek Iskolarendszer főigazgatójával együttműködve előkészítette az iskola átadás-átvételét, melyet a szülők és a rendi közösség is jelentős többséggel támogatott. Továbbá az ügy mögé állt az akkori ágazati minisztérium államtitkársága és az Oktatási Hivatal főigazgatója is. Így került az általános iskola 2016 őszétől ismét egyházi, bencés fenntartásba.

Az állami iskola alapjain indult meg az új iskola megszervezése. Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselőtestülete az épület és udvar, valamint azok felszereléseinek és eszközeinek átadásával, továbbá a technikai személyzet rendelkezésre bocsátásával hosszú távra biztosította az új szellemiségű iskola ingó és ingatlan hátterét. Valamennyi tanuló, aki elfogadta az iskola keresztény szellemiségét, átvételre került. A pedagógus közösséget az új iskolavezetés jelentősen megrostálta, alapjaiban újraépítette, ennek következtében a nevelőtestület fele lecserélődött.

Az új iskolavezetés az újjászervezésben mind a fenntartó bencés közösségre, mind a városra és annak tisztségviselőire, mind a szülőkre jelentős mértékben támaszkodhatott. Alapvető szerepet játszott az átalakulás pozitív kimenetelében a megújult nevelőtestület fogékonysága, elkötelezettsége, szorgalma.

Munkánkat abban a hitben végezzük, hogy a bencés közösség által fenntartott általános iskola és alapfokú művészeti iskola egy fejlődő, jövőt adó, nemcsak a városnak, hanem a környező településeknek is nevelési és oktatási intézménye lesz.

A bencés közösség spirituális és értékteremtő hátteret biztosít. Pannonhalma Város Önkormányzata – együttműködve az apátsággal – a jó gazda támogatásával áll iskolánk mögött. A szülők, s képviselőjük a Szülői Munkaközösség folyamatosan együttműködik az iskolával, igényeket, elvárásokat, visszajelzéseket fogalmaz meg, s cselekvő támogatással áll a nevelőtestület mögött.

Céljainkat, feladatainkat az alábbi küldetésnyilatkozatban összegeztük:

Iskolánk feladata általános iskolás korú gyermekek nevelése, oktatása keresztény értékek alapján.
Alapvető célunk olyan megalapozó tudás egyénre szabott közvetítése, amelyre diákjaink biztosan építhetnek további tanulmányaik során.
Törekszünk arra, hogy tanulóink nyitottsággal, kíváncsisággal tekintsenek a környező világra. Fontos küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermekekben kialakítsuk a felelősségtudatot önmaguk, társaik és környezetük iránt.
Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlődés és a közösségformálás fontos színterei a sportfoglalkozások, a kórusműhely, valamint a művészeti iskola.

Pannonhalma, 2022. szeptember 01.

Lipták István, igazgató

Iskolatörténet

Pannonhalma – korábbi nevén Győrszentmárton – Magyarország azon településeinek egyike, ahol az iskola története egybefonódott a bencés rend működésével, több mint 1000 éves szolgálatával.

II. József uralkodását követően a Főapátság 1802-ben új iskola építésébe kezdett: ezt az épületet tekinthetjük a későbbi váraljai iskola elődjének. Az ekkor egy osztálytermes iskola működéséről az 1844/45-ös tanévből rendelkezünk adatokkal. Ezekből tudjuk, hogy a 3 évfolyamos iskola mellett egy 24 fős ének-zenei iskola is működött. 1879-ben főapátsági költségen felépül a páli Szent Vincéről elnevezett Irgalmas Nővérek ma is álló 3 osztályos leányiskolája, egy fedél alatt az akkor országosan is példaértékű kisdedóvóval. 1896-ban a váraljai fiúiskola egy harmadik tanteremmel, s ugyanitt tanítói lakással, a leányiskola pedig egy negyedik tanteremmel is kibővült.

1948-ban országosan, így Pannonhalmán is államosítják az egyházi iskolákat, megszűnik az iskola katolikus felekezeti jellege, s erősen központosított állami felügyelet mellett megszerveződik a ma is élő 8 osztályos általános iskolai oktatás. 1963-ban beindul a középiskolai képzés is: az ekkor létesített, általános iskolával közös igazgatás alatt álló gimnáziumban, ahol 1978-ig folyik a nappali tagozatos oktatás. 1979-ben egy tíz osztálytermes általános iskolai épület kerül átadásra. 1982-ben az iskola felveszi Radnóti Miklós nevét. 1989-ben elkészül a tornacsarnok, 2012-ben sor kerül az iskolaépület felújítására.

A településvezetés, az egyházi és civil szervezetek kezdeményezésére, nagyarányú szülői támogatás mellett a Pannonhalmi Főapátság 2016-ban döntést hoz arról, hogy megkeresi az oktatási ágazatért felelős minisztert az iskola átvételével kapcsolatosan. Az egyeztetések eredményeként az iskola állami kézből egyházi kézbe, fenntartásba került 2016. szeptember 1-jével. Ezen a napon kezdi meg működését a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Pannonhalmi Tagintézményeként.

Az iskola – figyelemmel az alapító okiratban és működési engedélyben foglaltakra – minden olyan pannonhalmi általános iskolás korú tanulót fogad, ellát, akik elfogadják az intézmény értékrendjét. Az alapfokú, 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatás mellett az intézményegységben alapfokú művészetoktatás is folyik képzőművészeti, zeneművészeti és táncművészeti tanszakokon.

2019. szeptember 1-jével az tagiskola kiválik a korábbi intézményből és Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven (OM azonosító: 203364) önálló iskolaként folytatja tevékenységét.

Céljainkat, feladatainkat az alábbi küldetésnyilatkozatban összegeztük:

Iskolánk feladata általános iskoláskorú gyermekek nevelése, oktatása keresztény értékek alapján.
Alapvető célunk olyan megalapozó tudás egyénre szabott közvetítése, amelyre diákjaink biztosan építhetnek további tanulmányaik során.
Törekszünk arra, hogy tanulóink nyitottsággal, kíváncsisággal tekintsenek a környező világra. Fontos küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermekekben kialakítsuk a felelősségtudatot önmaguk, társaik és környezetük iránt.
Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlődés és a közösségformálás fontos színterei a sportfoglalkozások, a kórusműhely, valamint a művészeti iskola.